Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Predávajúci: v tomto prípade aj výrobca ponúkaných produktov v internetovom obchode  a prevádzkovateľ internetového obchodu magnetickefoto.sk

boh, s.r.o.,

Mladých budovateľov 2,

974 11  Banská Bystrica,

IČO: 366 19 388

DIČ: 202 173 5958

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného Súdu v Banskej Bystrici, vložka 8491/S

Kontaktná osoba

Herman Košta

0905 400 500

magnetickefoto@gmail.com

Kupujúci: zákazník, spotebiteľ alebo podnikateľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Základné ustanovenia

Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu, môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Obchodné podmienky elektronického obchodu www.magnetickefoto.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode magnetickefoto.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (v tomto prípade aj výrobcu ponúkaných produktov, prevádzkovateľa internetového obchodu aj dodávateľa) ďalej len „predávajúci“ na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa alebo podnikateľa) na strane druhej, ďalej len „kupujúci“. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu, prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.magnetickefoto.sk (ďalej len „internetový obchod").

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Informácie o tovare a cenách

Informácie o produktoch, vrátane uvedenia cien jednotlivých produktov a jeho hlavných vlastností, nájdete pri jednotlivých produktoch v katalógu internetového obchodu.

V internetovom obchode sú vždy uvádzané aktuálne, platné a konečné ceny.

Ceny za balné sú zahrnuté v cene produktov a dopravy, pokiaľ nie je uvedené pri jednotlivých produktoch inak, alebo Vás pri potvrdení objednávky o tom nebudeme informovať.

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Akciové ceny, zľavy, a pod. budú vždy odprezentované prostreníctvom internetového obchodu, kde budú dostatočne zviditeľnené a tiež bude uvádzané, ako dlho prípadne, do kedy a za akých podmienok platia.

Veľkoobchodné ceny, individuálne či množstevné zľavy, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach internetového obchodu magnetickefoto.sk, poskytujeme na základe individuálnej kozultácie a dohody s Vami.

Objednávanie a nákup produktov

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, emailom alebo telefonicky.

Objednávku v našom internetovm obchode môžete zrealizovať:

-             po predcházajúcej registrácii, vytvorením zákaznického účtu

-             vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri zadávaní objednávky si vyberite z produktov, počet kusov produktov, spôsob platby a doručenia.

Prosíme, aby ste údaje potrebné k registrácii alebo pri objednávaní vyplňovali pravdivo a správne, nakoľko sú pre nás potrebné k uskutočneniu, vybaveniu Vašej objednávky.

Údaje, ktoré uvediete považujeme z našej strany za správne.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe v našom internetovom katalógu pri uvedení ceny tovaru, alebo v priebehu objednávania, nie je sme povinný dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Vám bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky, podľa týchto obchodných podmienok.

Bezodkladne Vás budeme o chybe informovať a zašleme Vám emailom zmenenú ponuku so správnou cenou.

Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Vami na našu emailovú adresu.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Odoslanie Vašej objednávky sa považuje za návrh kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú, po odoslaní potvrdzujúceho emailu, v ktorom Vám objednávku schválíme, a zároveň Vám zašleme podklady k platbe, tiež Vás budeme informovať, v akej lehote Vašu objednávku vybavíme. 

V prípade ak si to situácia vyžiada  si vyhradzujeme právo, na potrvrdenie objednávky aj telefonicky.

V prípade, ak nastane situácia, že Vaše požiadavky nemôžeme splniť, budeme Vás bezodkladne kontaktovať.

Všetky objednávky nami prijaté sú záväzné.

Zákaznícky účet – registrácia

A sa rozhodnete stať sa registrovaným členom nášho internetového obchodu, možete tak urobtiť, prostredníctvom registrácie.

Pri registrácii ste povinný uvádzať pravdivé informácie a tiež ste povinný svoje údaje po zmenách aktualizovať.

Údaje, ktoré uvádzate vo svojom zákazníckom účte, ako aj pri objednávkách bez registrácie sú nami – predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré ste si zadali.

Ste povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do Vášho zákazníckeho účtu.

Nie ste oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

V prípade, že  svoj užívateľský účet dlhšie nevyužívate, či v prípade, že  porušíte svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, vyhradzujeme si právo Váš zákaznícky účet zrušiť.

Tiež beriete na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu nášho hardwérového a softwérového vybavenia, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

Storno objednávky

Zrušenie objednávky je možné bezplatne uskutočniť do 12hodín od odoslania objednávky. Objednávku možete stornovať zaslaním oznamenia na našu mailovú adresu, alebo telefonicky na našich telefonných číslach.

Dodanie tovaru

Tovar Vám bude doručený spôsobom, ktrorý si pri objednávke z uvedných možností vyberite:

  • Slovenskou poštou na adresu Vami uvedenú v objednávke, poštovné bude účtované podľa aktuálne platného cenníka Slovenskej pošty, a.s.
  • Kuriérom spoločnosti DPD

O doručení zásielky budete informovaný deň vopred sms správou a v den doručenia budete telefonicky kontaktovaní kuriérom spoločnosti.

  • Cez Zasielkovňu na adresu zasielkovne, ktorú uvediete v objednávke
  • Osobný odber v meste Banská Bystrica, kde miesto a spôsob odovzdania si dohodneme cez mail alebo telefonicky.

Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke a aj v potvrdení objednávky.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe Vašej osobitej požiadavky, nesiete  riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov na Vašej strane je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, ste povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

V prípade neprebratia zásielky na dobierku, máme právo sa od Vás dožadovať zaplatenia plnej sumy objednaného tovaru, ako aj nákladov, ktoré nám v spojení s tou situáciou vznikli.

Pri prevzatí tovaru od doručovateľa, ste povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť doručovateľovi.

V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky máte právo zásielku od doručovateľa neprebrať.

Platobné podmienky platba za tovar

Ako kupujúci nadobúdate vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:

-             platbou vopred na náš bankový účet SK 23 1100 0000 0026 2677 9393 vedený v Tatrabanka, a.s., tovar odosielame po pripisaní platby na náš účet.

-             platobnou kartou alebo v hotovosti pri preberaní zásielky  na dobierku,

-             v hotovosti pri osobnom odbere od nás na základe individuálne dohodnutého miesta odberu.

Za každý nákup v našom internetovom obchode Vám vystavíme  daňový doklad – faktúru, ktorý pribalíme k zasielanému tovaru. Daňový doklad môže byť odoslaný aj na Vami uvedenú emailovu adresu.

Odstúpenie od zmluvy

Ako kupujúci - spotrebiteľ, máte zo zákona právo v lehote 14 dní od prevzatia tovaru od kúpej zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, musíte ako kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce Vašu vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete v stanovenej lehote od kupnej zmluvy odstúpiť prosíme o zaslanie potrebných informácii podľa vzorového formulára, ktorý najdete nižšie na náš email.

Budeme Vás bezodkladne kontaktovať a dohodeme sa na ďaľšom postupe o vrátení tovaru a vrátení peniažkov.

Upozorňujeme, že vrátené produkty musia byť v stave v akom ste ich od nás obdržali, čisté, nepoškodené, nepoužívané vrátane všetkých originálních obalov, teda v pôvodnom stave.

V prípade, že sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, všetky náklady spojené s vrátením tovaru a jeho doručením si ako kupujúci – spotrebiteľ hradíte sami. Teda na Vaše náklady.

Peniažky Vám budú vrátené na Váš účet, ktorý uvediete vo vyplnenom formulári a to najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru nami – predávajúcim.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:

(meno a priezvisko / názov)

IČ:

DIČ:

so sídlom:

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ......, oddiel…., vložka č.…..                     

kontaktné údaje:

email    

telefón

www

 

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ..............

 

V.............. dňa ..............

My ako predávajúci sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď naši dodávatelia tovaru prerušili výrobu alebo dovoz tovaru. O takto vzniknutej situácii Vás budeme bezodkladne informovať  prostredníctvo emailovej adresy al telefonického kontaktu uvedených v objednávke a tiež Vám v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, vrátíme na Váš účet uvedený v objednávke, alebo iným spôsobom, na ktorom sa po vzájomnej konzultácii dohodneme.

Práva z vadného plnenia, reklamácia

Ako predávajúci sa zaväzujeme, dodať Vám objednané produkty v bezchybnom, nezávadnom, čistom stave a v správnom množstve.

Za cenu tovaru, ktorá je zhodná s cenou stanovenou v objednávke vrátane nákladov na doručenie produktov.

Spolu s produktami Vám doručíme aj daňový doklad – faktúru , ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.

Záručné podmienky na naše produkty  sa riadia nami uvádzaným Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi SR.

Uprednostňujeme prítup ľudský, a samozrejme nie sme tvory neomyľné takže:

V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí pri rozbalení prevzatej zásielky s objednanými produktami, či už poškodenie alebo nesedí počet kusov, nás bezodkladne kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Urpednostňujeme mailovú komunikaciu prípadne priloženú fotodokumentáciu, nakoľko môžme byť pracovne vyťažený.

V prípade, že došlo k chybe z našej strany, určite ju bezodkladne a tak rýchlo ako to bude možné napravíme.

Viac pozri náš reklamačný poriadok!!

 Osobné údaje

Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. 

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

Mimosúdne riešenie sporov

1.           K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2.           Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3.           Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Záverečné ustanovenie

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar na dobierku a zaplatiť sumu uvedenú v objednávke.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci zadaním objednávky v internetovom obchode, potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj „Reklamačný poriadok“ a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny, v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Obchodné podmienky sú platné od 15.4.2021 do odvolania...

 


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Súhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope.

súhlasím
nesúhlasím