Ochrana osobných údajov GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Spoločnosť boh, s.r.o. je zodpovedná za spracovanie osobných údajov na týchto webových stránkach, ako ich definuje Európskej všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"). Preto sa správame ako Správca v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov poskytujeme informácie o charaktere, rozsahu a účelu spracovania osobných údajov a tiež o právach týkajúcich sa osôb, ktorých osobné údaje spoločnosť boh s.r.o. spracuváva.

Prevádzkovateľ

boh, s.r.o.,

Mladých budovateľov 2,

974 11  Banská Bystrica,

IČO: 366 19 388

DIČ: 202 173 5958

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného Súdu v Banskej Bystrici, vložka 8491/S

a Vaše osobné údaje spracovávame ako samostatný prevádzkovateľ. To znamená, že sa zaväzujeme chrániť Vaše osobné údaje.

Kontaktná osoba

Herman Košta

0905 400 500

magnetickefoto@gmail.com

Dotknuté osoby

akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,

akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti,

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Spracúvame výhradne identifikačné, kontaktné, ekonomické, obchodné,  platobné – transakčné  údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov v rozsahu potrebnom na účely plnenia uzatváranej kúpnej zmluvy či registrácie.

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od Vás, zákazníkov pri registrácii alebo nákupe, alebo z verejne dostupných zdrojov (napr. z registra firiem). Iné zdroje pre získavanie dát nevyužívame.

Účel spracovania osobných údajov

Všetky osobné údaje sú uchovávané vo vlastnom systéme spoločnosti na účely plnenia zmluvy, registrácie, reklamácie, komunikácie, účtovných kontrol a marketingových akcií v nasledujúcom rozsahu:

  • meno a priezvisko (na účely plnenia zmluvy, registrácie, marketingovej komunikácie a pre potreby účtovníctva)
  • IČO, DIČ alebo názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov (pre potreby účtovníctva)
  • úplná dodacia adresa (pre účely, registrácie, marketingovej komunikácie a plnenie kúpnej zmluvy)
  • úplná fakturačná adresa (pre potreby účtovníctva)
  • telefónne číslo (pre potreby podávanie informácií, plnenie kúpnej zmluvy, registrácie, účtovníctva a marketingovej  komunikácie)
  • e-mailová adresa (pre účely plnenia zmluvy, registrácie, pre potreby podávania informácií a marketingovej komunikácie)
  • IP adresa (pre potrebu kontrol, ochrany systému a logovanie zmien)

Zákonné oprávnenie používania osobných údajov

Registrácia na našej webovej stránke magnetickefoto.sk

V prípade, že sa rozhodnete stať sa registrovaným užívateľom na našej webovej stránky magnetickefoto.sk, budeme musieť spracovať Vaše údaje, aby sme Vás mohli identifikovať ako užívateľa tejto aplikácie a udeliť Vám prístup k jej funkciám, produktom a službám, ktoré majú registrovaní užívatelia k dispozícii. Svoj zaregistrovaný účet môžete zrušiť kontaktovaním nás na náš email.

Nákup prostredníctvom eshopu magnetickefoto.sk

Vaše osobné údaje potrebujeme, pre účely plnenia kúpnej zmluvy, aby sme mohli spracovať, vybaviť a doručiť Vám, Vami objednané produkty a mohli prijať platbu za ne a vystaviť Vám daňový doklad, na ktorý mate zo zákona nárok a zároveň slúži ako záručný list.

Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť určité výhody, či zľavy a tiež vybaviť reklamáciu alebo vrátenie tovaru.

Marketingové účely

Vaše osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ak a keď sa prihlásite na náš Newsletter, spracujeme Vaše osobné údaje za účelom spracovania Vášho prihlásenia, vrátane zasielania personalizovaných informácií o našich produktoch a službách prostredníctvom rôznych prostriedkov (ako e-mail alebo SMS)

Nezabudnite, že sa kedykoľvek môžete odhlásiť z odberu Newsletteru

Propagáciu a predaj našich produktov a služieb:

Domnievame sa, že máme oprávnený záujem riešiť žiadosti či otázky, ktoré nám predkladáte prostredníctvom rôznych kontaktných kanálov. Vnímame to tak, že spracovanie týchto údajov je prospešné aj pre Vás, pretože nám umožňuje adekvátne, Vám pomôcť a riešiť Vaše požiadavky.

Testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich:

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov na účely marketingu je súhlas, ktorý nám dávate napríklad vtedy, keď súhlasíte so zasielaním personalizovaných informácií prostredníctvom rôznych kanálov.

Domnievame sa, že máme oprávnený záujem analyzovať využiteľnosť webovej stránky a stupeň spokojnosti užívateľa, pretože sme toho názoru, že spracovanie týchto údajov je pre Vás prospešné, pretože jeho účelom je zlepšovať užívateľský zážitok a ponúkať kvalitnejšie služby.

Starostlivosť o váš užívateľský účet (na eshop magnetickefoto.sk), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov:

Spracovávanie Vašich údajov je potrebné na splnenie podmienok, ktoré upravujú používanie webovej stránky. Inak povedané, aby ste sa mohli na webovej stránke zaregistrovať ako užívateľ, potrebujeme spracovať Vaše osobné údaje, inak by sme registráciu nemohli vykonať.

Ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov:

Pokiaľ sa Vaša otázka týka uplatnenia práv, o ktorých Vás informujeme nižšie, alebo reklamácií v súvislosti s našimi produktami či službami, k spracovaniu Vašich údajov nás oprávňuje plnenie zákonných povinností z našej strany.

Predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti.

Doba uchovávania osobných údajov

meno a priezvisko - 10 rokov pre účtovné kontroly

IČO, DIČ alebo názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov - 10 rokov pre účtovné kontroly

úplná dodacia adresa - 2 roky pre možnosť reklamácie

úplná fakturačná adresa - 10 rokov pre účtovné kontroly

telefónne číslo - 2 roky pre možnosť reklamácie

e-mailová adresa - 10 rokov na účely kontrol

IP adresa - 10 rokov na účely kontrol

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies je potrebné, aby sme Vaše údaje sprístupnili tretím stranám, ktoré nám poskytujú podporu pri poskytovaní služieb, konkrétne:

Finančné inštitúcie,

Subjekty na odhaľovanie a prevenciu podvodov,

Poskytovatelia technologických a analytických služieb,

Poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu a doručovania a/alebo ich partnerské podniky,

poskytovatelia služieb v súvislosti so zákazníckym servisom,

poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti služieb súvisiacich s marketingom a reklamou, ako sociálne siete, reklamné agentúry alebo reklamní partneri.

Práva dotknutých osôb:

Dotknuté osoby majú  právo na to, byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie o spracovaní ich osobných údajov, tak aby bola predovšetkým naplnená zásada transparentnosti spracovania. Ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

Právo na prístup:

Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, a to písomne ​​e-mailom.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme zoznam spracúvaných osobných údajov, pokiaľ bude požiadavka predložená  písomnou formou.

Právo na nápravu:

Môžete požadovať opravu nepresných osobných údajov, vrátane doplnenia neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý):

Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme na základe žiadosti, ak nebudeme tieto údaje nutne potrebovať k realizácii kúpnej zmluvy s Vami, alebo nebudeme zo zákona povinní ich ukladať.

Právo na obmedzenie:

Máte právo obmedziť naše spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov:

Ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie je vykonávané automatizovane, máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto osobné údaje tretej osobe bez obmedzenia, ak je to technicky možné.

Právo na námietky:

Za určitých okolností máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Ak ste požiadali o zasielanie našich obchodných oznámení a nechcete ich naďalej prijímať, môžete ľahko zrušiť prijímanie ďalších informácií od nás.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovanie:

Všeobecne platí, že máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založenom len na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky alebo Vás významne ovplyvňuje. Neplatí to, ak je mimo iného nutné automatizované rozhodovanie a profilovanie pri uzatváraní alebo plnení zmluvy medzi Vami a nami.

Právo na stiahnutie súhlasu:

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Upozorňujeme, že to neovplyvní spracovanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Uplatňovanie Vašich práv:

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, ako je popísané vyššie, alebo budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov zaslaním e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu.

Vyplnenie sťažnosti:

Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť pred orgánom dozoru nad ochranou údajov.

Platné od 15.4.2021


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Súhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope.

súhlasím
nesúhlasím